Bài viết

Kẻ tiên phong một cách bất đắc dĩ

Android with skin? Hell no!

Bạn đã thực sự hiểu về lập trình “hướng đối tượng”?

Thiết kế người nhặt rác trong môi trường doanh nghiệp

Một số paradigm đáng học ngoài OOP

Liên hệ