bare-metal

BMPM #2: C, ABI và ARMv8

Cách code C thực sự hoạt động trên CPU

BMPM #1: lập trình suýt nhúng

Học lập trình "cơ sở", để cho vui