bug-hunting

Nào thì đi săn bug: phần 1

Debug qua đường email và cái kết