paradigm

Đâu phải hướng đối tượng?

Một số paradigm đáng học ngoài OOP